Ingaryd

ingaryd02

INGARYDS GÅRD

Ingaryds gård ligger strax norr om Tenhults samhälle och väster om och ganska nära Nässjövägen, länsväg 31. Avtagsvägen är f n dåligt skyltad. Bilväg går fram till gården där några bilar kan ställas på gårdsplanen.
Allmäna kommunikationer är busslinje 30 från Huskvarna/Jönköping till. hållplats på Nässjövägen (vid Kabe husvagnar) och därifrån promenad
ca 500 meter.
Gården ägs numera av Naturskyddsföreningens kretsar i Jönköping och Huskvarna. Den har stora natur- och kulturvärden.

Skogen
Gården omfattar ca 80 hektar. Av denna yta är ca 65 hektar skogsmark varav drygt hälften utgörs av barrskog där granen dominerar. Inom ett
22 hektar stort område är skogen ca 130 år gammal. Skogsbruket har i princip under hela 1900-talet endast skett i form av s k blädning. Enstaka träd tagits ut iden mån de behövts för att driva gården. Träd som stormfällts har också tagits bort varför det är ont om liggande död vet s k lågor. Däremot finns en hel del döda träd som står som högstubbar.
Skogsområdet är kuperat med rika dalar mellan höjdpartier med berg i dagen. I norra delen finns en f d myrodling som nu är ett blött, beskogat område med en myckenhet död ved.
Av särskilt intressanta växter i den äldre barrskogen kan nämnas orkidén knärot och linnea som tillsammans med kammossa indikerar lång skoglig kontinuitet.

Biotopskyddsområde
Ett ca 7 hektar stort lövskogsområde i nordöstra delen av gården har avsatts som biotopskyddsområde. Detta innebär att man skall bevara och utveckla områdets naturvärden där främst de äldre träden (ek) skall gynnas på bekostnad av exempelvis gran. Vidare skall man gynna och bevara utvecklingen av död ved som är en bristvara dagens skogar. För att gynna ljusälskande arter skall man ta upp gläntor och glesa ut och föryngra hassel.
I området finns många stora lövträd – ek, ask, lönn, rönn, alm och bok.Flera av dem står utmed den gamla landsvägen genom området. I buskskiktet finns finns hassel, sälg, måbär, nypon och en. Områdeet har lundkaraktär. Floran kan sägas vara representativ för trakten. På våren, innan träden slagit ut riktigt, när tillräckligt med ljus når ner till marken finns här gott om skogsbingel, vitsippa, tandrot och lungört för att nämna de mest iögonenfallande arterna.

Äng och hage
Mellan gården och Nässjövägen, strax efter infarten, finns en bland- lövhage med ask, björk, ek och vildapel i trädskiktet.Av buskar finns hassel, nypon och en. Hagen ligger i en svag sluttning och är delvis källpåverkad. Diorit och gabbro (basiska bergarter) förklarar den rika floran där rödklint, brudbröd, ängsskallra och rödklint är de dominerande arterna. här finns även ängabollar, gullviva, stor blåklocka, prästkrage och darrgräs. Totalt har 163 arter noterats varav 7 daggkåpearter. Under 1997 har området stängslats och skall nu skötas som en slåtteräng. områdeet har klassats högt i ängs- och hagmarksinventeringen i länet.

Mossor och lavar
Under hösten 1995 gjordes en översiktlig inventering av mossor och lavar inom gården. Denna visar på mycket höga naturvärden. Totalt hittades 139 mossarter och 149 lavarter. Av dessa är sju upptagna som hotade arter såsom vedtrappmossa, grön sköldmossa, vedspik, kornig nållav, gul dropplav och kort parasitspik. 17 arter redovisas som s k signalarter t ex fällmossa, terpentinmossa, stubbspretmossa, stenporella, kattfotslav, sotlav och gammelgranlav som visar på skyddsvärd skog. När det gäller mossor ochså finns en tydlig värdekärna som omfattar kultur och odlingslandskapet.

Fåglar
Av fågelarter som troligen/säkert häckar i området kan nämnas följande arter (ingen inventering): ormvråk, duv- och sparvhök, ringduva, gröngöling, spillkråka, större och mindre hackspett, ladu- och hussvala, trädpiplärka, sädesärla, gärdsmyg, järnsparv, rödhake, buskskvätta, kol-, tal-, rödvinge- och dubbeltrast, ärt-, törn- och trädgårdssångare, svarthätta, grönsångare, lövsångare, svartvit och grå flugsnappare, rödstjärt, stjärtmes, en och talltita, tofsmes, svartmes, trädkrypjare, nötskrika, korp, stare, bofink, grönfink, grönsiska, hämpling, domherre, stenknäck och gulsparv.
Det är alltså arter som är mer eller mindre knutna till såväl odlings- landskapet som till barr- och lövskogsmiljön.

Kulturhistoria
Även ur kulturhistorisk synpunkt är Ingaryd intressant.
Gården har i varje fall sedan slutet av 1600-talet varit gästgiveri och finns angiven som gästgivaregård på en karta från år 1690 över jönköpings län. Det omtalas att när bönderna om söndagarna besökt högmässan i den närbelägna sockenkyrkan, Rogberga k:a, så tog de ofta vägen förbi Ingaryd och gästgiveriet och kom sedan inte hem till sin gård förrän mitt i veckan.
Ingaryd har också varit tingsplats inom Tveta härad under åren 1723-1890. Bl a har dom i det s k ”Attarpsmordet” (Attarp är en gård i Bankeryd) avkunnats här.
Av särskilt stort kulturhistoriskt intresse är den gamla landsvägen Jönköping – Kalmar som går genom fastigheten. Vägsträckan genom Ingaryd är dessutom mycket naturskön. Vägen är kantad med av ett flertal äldre ekar, askar och lönnar. Några av ekarna uppskattas till att vara minst 500 år. En av dem är fridlyst som naturminne 1926 på initiativ av dåvarande dottern sedermera ägaren till Ingaryd – Martha Gustavsson. Vägen Jönköping – Kalmar var förr mycket betydelsefull och är i ett ”Itinerarium eller Wägebok” från 1688 upptagen som en av Sveriges då 21 största och förnämsta vägar:

Källa: Ingaryds gård; Natur i Vätterbygden, Faktablad nr 73 sammanställt och utgivet av Naturskyddsföreningen i Huskvarnabygden

Naturvandring i skogen runt Ingaryd
Från gården utgår en naturstig på ca 2 km.Vid tio informatinsplatser utmed slingan beskrivs naturen i Ingarydsskogen. Naturstigen börjar vid grindstolparna och där finns ocksa informationsmaterial. Välkommen!
/ 1998-06-11

Naturreservat

Naturreservatet Ingaryd är 52 hektar stort och är länets 100:e
naturreservat, invigt 2009-06-07.
Länk till bildgalleri från invigningen —->

Länk till länsstyrelsens sida om Ingaryd —->

AKTIVITETER:
Se Trekrets-Programmet 2017-2018 —->

 

Uppdaterat: 2017-04-11
ingaryd01b

 

ingaryd03b

 

 

ingaryd04b

 

 

ingaryd05b

 

 

ingaryd06b