Valet


Här kan du läsa och jämföra vad olika partier svarar på Naturskyddsföreningens frågor och förslag.

Riksdag
Testa: Vilket parti ligger närmast dig i miljöfrågorna?
Kärnkraft, bottentrålning och svenskt skogsbruk. Hur ställer du dig till 17 viktiga frågor om klimat och natur? Jämför dina resultat med partiernas svar.
Naturskyddsföreningens valkompass.

Förkämpar för klimatet eller bromsklossar som sätter käppar i hjulet för en mer ambitiös svensk miljöpolitik? Naturskyddsföreningen har granskat hur regeringen och riksdagspartierna har agerat i frågor som rör klimat och natur under mandatperioden 2018–2022. Slutsatsen? Det har blåst kastvindar i miljöpolitiken.
Granskning: Vilka partier har varit bäst och sämst för miljön?

Region
Nedan redovisas svar från frågor som styrelsen för Länsförbundet – Naturskyddsföreningen Jönköpings län – ställde till samtliga regionråd i Region Jönköpings län. 5 partier har svarat här nedan.

Kommun
Här hittar du frågor och svar på kommunal nivå.

Omkring 50 av Naturskyddsföreningens lokalföreningar har granskat politiken, de allra flesta på helt ideell basis. Här nedan hittar du länkar till Naturskyddsföreningens kretsars och länsförbunds lokala och regionala valgranskningar och enkäter

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/val-2022-lokala-granskningar-av-miljopolitiken/

 

– Brevet från Jönköpings Länsförbund –
Texten i grönt är den ursprungliga. Partiernas svar, i svart, har redovisats i bokstavsordning.

En sommarhälsning med lite frågor till våra Regionpolitiker

Styrelsen för Länsförbundet – Naturskyddsföreningen Jönköpings Län – vill inför valet ge er möjligheten att tydligt informera om hur ni ser på framtiden för några av våra viktiga frågor.
Vi hoppas verkligen att ni tar er tid att svara på nedanstående frågeställningar.
Mailet går till samtliga 11 Regionråd och man kan svara direkt i mailet eller i den bifogade filen.

Lars Lindfors
Ordförande Jönköpings Länsförbund

Klimatpåverkan från byggnation och byggnader
Det planeras mycket om- och tillbyggnation, samt renoveringar i Regionens lokaler.
Enligt Klimatrådets ”Åtgärdsprogram för minskad klimatpåverkan” har Regionen åtagit sig för att verka för minskad klimatpåverkan från byggnader, samt att renovera resurs- och energieffektivt. Hur tänker ert parti agera för att säkerställa att detta görs?

Centerpartiet
Regionen ska följa det antagna Hållbarhetsprogrammet och successivt skärpa dess mål när de uppfylls (flytta fram positionerna). Det är också viktigt att följa den innovativa utvecklingen av produkter, tjänster och tekniska lösningar som kan minska klimatpåverkan människans. Vi är redo att de beslut som krävs för klimatets bästa.

Miljöpartiet
Miljöpartiet vill att alla nya byggnader och ombyggnationer i Regionen ska utrustas med solceller. Vi vill bygga i trä i så stor utsträckning som är möjligt. Sara Kulturhus i Skellefteå är ett inspirerande exempel på hur långt vi kan komma med trä som material. Sträva efter att certifiera oss enligt Miljöbyggnad, som är en heltäckande certifiering för inte bara minskad klimatpåverkan, men även en trivsam arbetsmiljö.

Socialdemokraterna
Socialdemokraterna tänker fortsätta ha fokus på att minska klimatpåverkan vid byggnation. Exempelvis har den relativt nya bussdepån på Ljungarum i Jönköping byggts utefter hållbara förhållanden. På taket finns solceller som ska ta tillvara på en del av den energi som behövs till eldrift av bussarna. Regnvatten där kan användas för att tvätta bussarna.
I Socialdemokraternas och den styrande koalitionens budget för 2022 står det att ”de beslut som fattas ska genomsyras av en strävan att minska miljöpåverkan, tillämpa en hållbar resursanvändning samt minska klimatpåverkan.”
I budgetalternativet inför 2023 framgår det att Jönköpings län har goda möjligheter för att ställa om till att producera mer fossilfri energi. Mängden förnyelsebar energi kan öka genom exempelvis vindkraft, solpaneler, biogas och vätgas.
Energikontor Norra Småland behöver ha resurser för att kunna stödja fler företag och organisationer till att påbörja mer hållbara projekt och ställa om till mer klimat-, miljö- och energismart verksamhet.
Region Jönköpings län har tillsammans med andra aktörer i länet målet att bli ett plusenergilän senast år 2045. Region Jönköping län behöver bidra och öka möjligheterna för mer energiproduktion genom investeringar och utbyggnad av solceller och vindkraft i länet. Regionledningskontoret ska utifrån målet att bli ett plusenergilän undersöka möjligheterna till att använda egen mark för upplåtelse av solceller och vindkraft.
Socialdemokraterna kommer att driva på hårt för att solpaneler alltid ska vara ett alternativ vid byggnation samt att trä alltid behöver vara ett alternativ som byggmaterial.

Sverigedemokraterna
Våra främsta prioriteringar vid byggnation är att välja material med lång hållbarhet och låg underhållsbehov. Där takförhållandena är optimala bör vi även installera solceller/solpaneler.

Vänsterpartiet
Vid tillbyggnad och renovering finns flera delar att beakta. Det kan handla om att se till att samtidigt se över infrastrukturen runt omkring för att samtidigt se till att kollektiva förbindelser till och från platsen finns och även cykelmöjligheter. Vi vill öka andelen trä och klimatvänliga material som används vid byggnation där det är möjligt av tekniska och säkerhetsskäl. Vi anser att taken på regionens byggnader ska få solpaneler och att man ökar takten i detta arbete kraftigt. Inredning av nya lokaler kan också ske med befintliga möbler från vårat möbellager. Se till att belysning går på LED och att klimatvänliga färger används mm. Finns mycket att tänka på både det lilla och det stora.

Biologisk mångfald
Den biologiska mångfalden hotas på många sätt, t.ex. naturmark som tas i anspråk för vägar och bebyggelse samt spridning av främmande (invasiva) arter.
Hur vill ni bevara och gynna den biologiska mångfalden?

Centerpartiet
Det är av stor vikt att Regionen inte tar värdefull åkermark i anspråk vid nybyggnation. Vi vill utveckla våra naturbruksgymnasier till innovativa utvecklingscentra för framtidens jord- och skogsbruk. På så vis förser vi branschen med värdefull kompetens inom exempelvis biologisk mångfald.

Miljöpartiet
Vi vill värna och vidareutveckla de gröna ytor vi har på regionens mark. Det kan vi göra genom 3/30/300-modellen som innebär att alla ska ha nära till grönytor genom att kunna se minst 3 träd från sin bostad, 30% trädkronstäckning i varje bostadsområde och 300 meter till närmaste park eller grönområde. Högeroppositionen har länge velat asfaltera vår skog, det har vi stoppat. Vidare vill vi prioritera permakultur där det är rimligt, till exempel genom gröna tak.

Socialdemokraterna
För Socialdemokraterna är det viktigt att Region Jönköpings län ska ta det samordnande ansvaret för att hela länet ska arbeta aktivt för att nå Sveriges miljökvalitetsmål och minska utarmningen av den biologiska mångfalden, minska föroreningar i luft och vattendrag, återställa förorenade områden, bevara och återställa våtmarker och hantera av avfall på ett hållbart sätt.
Jordbrukets påverkan på vattendrag och våtmarker har stor betydelser för miljön och där är det särskilt viktigt att skydda olika vattentäkter. Vättern och andra sjöar i länet är viktiga dricksvattentäkter som behöver skyddas mot föroreningar. Socialdemokrater vill säkerställa att kommande generationer har tillgång till bra vattenkvalitet. Vättern ska bli ett riksintresse för att säkra dricksvattenförsörjningen på lång sikt.
Även vid en ökad livsmedelsproduktion, beroende på vad som produceras, kan det medföra en ökad belastning på klimatet och miljön. Därför är det särskilt viktigt att fokusera på att livsmedelsproduktionen är hållbar med sikte på ett lågt klimatavtryck och biologisk mångfald.
Trafikverket ansvarar för byggnationen eller upprustningen av nationella vägar och där sker det i samverkan med Region Jönköpings län. Exempelvis driver Region Jönköpings län på för att staten och Trafikverket ska bygga nya stambanor för höghastighetståg. I budget 2022 framgår det att Trafikverket ska redogöra för vilken effekt olika byggalternativ bedöms ha för landskap, kulturmiljö och biologisk mångfald när det blir aktuellt med byggnation och drift.

Sverigedemokraterna
Jordbruksmark ska aldrig användas för ny bebyggelse. Vi anser också att betesmarker och hagmarker har ett kulturellt värde som regionen bör bidra ekonomiskt att bevara. Gärna i samarbete med hembygdsföreningar.

Vänsterpartiet
Utarmningen av den biologiska mångfalden är akut och det är viktigt med flera åtgärder både lokalt, regionalt och nationellt. Vi vill bidra till att skydda känslig skog samt se över andelen hyggesfritt och subventionera hyggesfritt jordbruk. Stödja ekologiskt jordbruk samt stoppa utdikning och istället se till att återfukta mossar och andra våtmarker. Minska andelen läkemedelsrester och andra farliga ämnen (kemikalier mm) i vattendrag genom att arbeta aktiv med alternativ hantering och minskad användning av dessa. Strandskyddet är också viktigt för den biologiska mångfalden och måste värnas. Finns många andra viktiga delar men ovanstående är ett axplock av några saker som vi anser är viktiga.

Främja fossilfria resor
Regionen har en uttalad målsättning att främja fossilfria resor och arbetspendling. Vilka konkreta åtgärder planerar ert parti för att åstadkomma det?

Centerpartiet
Vi vill att Regionen tar ledartröja i cykelfrågan. Den antagna cykelstrategin är ett steg i rätt riktning. Vi vill garantera en lägstanivå gällande kollektivtrafik i hela länet, så att invånarna kan använda kollektivtrafiken i sin vardag. Vi vill fortsätta utveckla mångfalden av olika bränslen. Biogasöverenskommelsen som Regionen tecknat är mycket värdefull och möjliggör investering i biogasanläggningar. På Regionens arbetsplatser ska det finnas laddstolpar. Vi vill stärka Energikontor Norra Smålands möjligheter att driva projekt som underlättar den gröna omställningen i samhället.

Miljöpartiet
Nyligen ville en regionanställd ta tåget till Wien, men blev tillsagd att ta flyget istället. Det är helt oacceptabelt! Flyget ska vara sista utvägen, inte första kravet. Vi vill att val av mötesresor ska vara 1) digitalt, 2) cykel, 3) kollektivtrafik, 4) bilpool, 5) elbil och först då kan vi diskutera flyget. Därför vill vi främja utbyggnaden av tågnätverket, både höghastighet och befintligt, elektrifiering av tåg och bussar. Vi vill ha biogas där el inte är möjligt och vi ska erbjuda 20 år av gratis kollektivtrafik för länets ungdomar. På riksnivå har vi gått ut med en krisåtgärd om pristak på 100kr/månad för kollektivtrafiken i Sverige, vi vill genomföra det som ett pilotprojekt i länet. Där det idag inte finns tillräckliga buss- och tåglinjer vill vi investera mer och knyta ihop länet med fräscha resecentraler.

Socialdemokraterna
Konkreta åtgärder är att Socialdemokraterna kommer att driva på för att åldern för seniorkortet ska sänkas till 65 år och åldern för ungdomskortet ska höjas till 25 samt att studenter ska ha ett lika prisvärt resekort med kollektivtrafiken. Då kan fler äldre, yngre och studenter få bättre möjligheter att resa hållbart runt om i länet.
Utöver det driver Socialdemokraterna på för att staten ska bygga nya stambanor för höghastighetståg med Jönköping som knutpunkt och med stationer även i Tranås och i Värnamo. Nya stambanor kommer att avlasta övrig järnväg och snabba på arbetspendlingen eller resor till studier. Med nya stambanor kan mer gods flyttas från väg till järnväg.
För Socialdemokraterna är målet att andelen som reser kollektivt ska öka. I Jönköpings län behöver samtliga järnvägssträckor rustas upp och elektrifieras. Då går det resa snabbare och fossilfritt med tåg.
För att öka det kollektiva resandet krävs bra komfort, kortare restider, prisvärda taxor och täta turer. En skattesänkning skulle så direkt mot busstrafiken på landsbygden och Socialdemokraterna vill bevara de linjer och turer som finns.
För att göra det smidigare att åka kollektivt i hela länet vill Socialdemokraterna att Region Jönköpings län ska samverka med Trafikverket, länets kommuner och andra aktörer för att skapa knutpunkter där pendlare kan ställa bilen eller cykeln för att resa vidare med tåg eller buss. Knutpunkterna ska upplevas säkra och trygga och vara utbyggda med laddinfrastruktur för bil och cykel.
Andra konkreta åtgärder är att Region Jönköpings län behöver samverka med näringslivet för att anpassa arbetstider och införa mer direkttrafik till länets större arbetsplatser och industriområden för att underlätta pendling med buss.
Socialdemokraterna vill även ha bättre trafiklösningar för alla 10 000 som är anställda i Region Jönköpings län. För att öka andelen som reser kollektivt och samtidigt ha bra personalförmåner ska alla medarbetare erbjudas ett subventionerat prisvärt månadskort för resor med kollektivtrafik. Utöver det behöver det finnas en väl utbyggd infrastruktur för att kunna ladda elbilar vid arbetsplatsernas parkeringar.
För patienter vill Socialdemokraterna att kallelsen till vårdbesök ska gälla som biljett inom kollektivtrafiken.
Under mandatperioden har vi gjort det möjligt att ta med cykel avgiftsfritt på regionbussar och länståg, i mån av plats. Socialdemokraterna kommer driva på för att innehållet i den nya cykelstrategin ska bli verklighet och att Region Jönköpings län tillsammans med länets kommuner ska arbeta för att utveckla bra regionala cykelstråk. Smidiga och säkra cykelbanor gör att fler kan pendla med cykel mellan hem och arbete eller utbildning samt bidra till ökad cykelturism och fritidscykling. Region Jönköpings län ska därför tillsammans med berörda kommuner aktivt jobba för tryggare gång- och cykelvägar längs väl trafikerade stråk. Cykelvägarna både i stadskärnor och mellan orter ska i större utsträckning kunna användas året om.

Sverigedemokraterna
Vi föreslår fler digitala möten där det är möjligt, IT-utrustning ska finnas tillgänglig för medarbetare för distansmöten. Personal som har möjlighet och vill ska kunna arbeta hemifrån i högre grad än idag.

Vänsterpartiet
Vi är det partiet i regionen som avsätter mest resurser för ökad kollektivtrafik, både turtäthet och utbyggnad. Vi är det enda partiet som konsekvent motsatt oss indexhöjningar av priserna i kollektivtrafiken och vi är det enda partiet i regionen som aktivt driver frågan om nolltaxa. Utöver det vill vi prioritera pendlingsparkeringar och se till att infrastrukturplaneringarna prioriterar välfungerande kollektivtrafik och cykelmöjligheter.

EKO-mat inom Regionen
Hur stor andel av den mat som serveras i Regionens verksamheter kommer från ekologisk odling? Hur planerar ni att öka andelen?

Centerpartiet
Vi står bakom Regionens måltidsstrategi där en stark viljeinriktning gällande ekologisk mat finns. Vill även öka landets självförsörjningsgrad genom främja närproducerade livsmedel. Vi vill även genom ansvarsfull offentlig upphandling av varor och tjänster i samhället minska den negativa hälso- och miljöpåverkan och stärka den sociala hållbarheten.

Miljöpartiet
Idag serveras 60% ekologiskt livsmedel i Regionens verksamheter. Det är under det uttalade målvärdet på 62% och duger inte. Även om vi presterar bättre vad gäller MSC-märkning och Faritrade (89%/98% respektive), så är det uppenbart att vi behöver göra mer. Vi vill därför stödja de delar av Regionens verksamheter som idag inte har ekonomiska förutsättningar att välja ekologiskt. Vidare vill vi att naturbruksgymnasierna producerar mer ekologisk mat och att de förstås ska få servera maten de lagar.

Socialdemokraterna
I den nationella undersökningen och årliga granskningen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Öppna jämförelser – miljöarbetet 2021 framgår det att Region Jönköpings län är bäst i landet på ekologiska livsmedel. När det gäller andelen ekologiska livsmedel har Region Jönköpings län ökat från 55 procent 2019 till 58 procent 2020, att jämföra med rikssnittet 44 procent. Region Jönköpings län var 2019 bäst bland regionerna när det gäller andel livsmedel som är både ekologiska och svenska (37 procent).
År 2021 gjorde Region Jönköpings län 58 procent ekologiska inköp. Samma år gjordes 40 procent inköp av produkter som är både ekologiska och från Sverige. När Ekomatsligan gjorde en jämförelse av Sveriges offentliga verksamheter stod det klart att Region Jönköpings län var i topp när det gäller båda dessa delar.
Målsättningen är att Region Jönköpings län inom tre år, alltså senast 2025, ska nå 65 procent ekolivsmedel. Under mandatperioden har sjukhusköken har fått mer resurser för att kunna köpa in större andel ekologiska livsmedel för maten till både patienter och matgäster i restaurangerna.
Vid upphandling av livsmedel ställs nu högre krav på ekologisk produktion och på god djurhållning i alla led i produktionskedjan och för underleverantörer. Socialdemokraterna kommer att driva på för att Region Jönköpings län ska upphandla mer närproducerad och ekologisk mat.
För Socialdemokraterna är det viktigt att öka självförsörjningsgraden av livsmedel i länet. Region Jönköpings län behöver verka för att skydda jordbruksmark och arbeta för en ökning av ekologiskt hållbar livsmedelsproduktion i länet. Region Jönköpings län ska fortsatt ha en hög andel ekologiskt svenskproducerade livsmedel i verksamheten, och ska stödja lokala och regionala jordbruk genom att prioritera livsmedel som är producerade i Jönköpings län.

Sverigedemokraterna
Idag har ca 60% ekologisk märkning.
Vi föreslår istället ett annat mål: Att 80 % av livsmedlen ska vara producerade inom 10 mils avstånd från Jönköpings län. Närproducerat.

Vänsterpartiet
Andelen har ökat relativt stabilt under de senaste 10 åren i regionen. Vänsterpartiet har varit drivande i den omställningen. Vi har ofta varit det partiet som avsatt mest medel för ekologisk mat och vi planerar att försätta med det. Dessutom vill vi göra det lättare att servera närodlade alternativ genom att se över upphandlingar och inköp.

Kemikalieanvändning
I Regionens verksamheter används mycket kemikalier. Hur vill ni arbeta för att minska användning av kemikalier (inklusive plast), utan att äventyra kvalitén i vård och omsorg?
Utsläpp av läkemedelsrester har stor påverkan på våra vattendrag och sjöar, och är ett hot mot vårt dricksvatten. Hur ser ni på det problemet?

Centerpartiet
Regionen mäter kontinuerligt verksamheternas miljöpåverkan. Vi vill se en utveckling där klimatavtrycket inom alla områden minskar, exempelvis genom att ersätta engångsmaterial med förnyelsebara material eller använda återvunnet material. Målet är en giftfri vardag och även en minskad medicinering över lag.

Miljöpartiet
Miljöpartiet har förhandlat in en skrivelse i gällande budget att Regionen har i uppdrag att långsiktigt säkra tillgången till dricksvattnet, bland annat genom att minska andelen läkemedelsrester i vattnet. Vi fortsätter att kämpa för rent dricksvatten för alla, i vårt regionala valprogram lyfter vi åter igen behovet av att skydda vattnet inte bara från läkemedel, men även gruvverksamhet och militärövningar.

Socialdemokraterna
Region Jönköpings län arbetar för att minska förskrivningen av läkemedel som är skadliga för miljön. Under de senaste åren har utskrivningen av antibiotika minskat och där är vi bland de bästa i Sverige. Regionen arbetar även med att förbättra kunskapen hos medarbetare och invånare om hur läkemedel påverkar miljön och hur överblivna läkemedel ska hanteras.
Socialdemokraterna och styrande Koalitionen har gett uppdrag i budget om att Region Jönköpings län ska arbeta för att minska andelen läkemedelsrester i samhället och långsiktigt säkra tillgång till dricksvatten. Region Jönköpings län behöver fortsätta att föra en dialog med kommunerna och samordna insatserna för att minska andelen läkemedelsrester i dricksvatten. Läkemedelsförskrivningen behöver ske på ett sådant sätt som garanterar att patienterna får det de behöver och som samtidigt även undviker att rester kan försvinna ut i närmiljön.
Engångsartiklar inom sjukvården är en stor miljöbov och här behöver Region Jönköpings län följa utvecklingen av nya miljösmarta produkter på marknaden. I första hand behöver dock patientsäkerheten garanteras men vid kommande upphandlingar behöver alltid miljöaspekten vara en viktig faktor.

Sverigedemokraterna
Vi vill ha en attityd hos medarbetarna att inte kassera produkter som kan användas flera gånger. Få bort slit och släng attityder.
Det finns idag ett hållbarhetsprogram i regionen med tydliga krav på kemikaliehanteringen.
Vi har föreslagit antibiotikaronder för att minska överförskrivningar av antibiotika. Det är viktigt att minska överförskrivningar av läkemedel. Vi har också en idé om att införa pant på ej förbrukade läkemedel.

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet har motionerat om kemikalierester och kemikaliernas påverkan på natur, djur och barn. Dels handlar det om att möjliggöra att vården slipper köpa in billiga alternativ med farliga kemikalier av kostnadsskäl. Men det handlar också om att införskaffa kompetens på området som kan leda arbetet. Det skall finnas resurser för att köpa in och använda bra material och rätt kompetens. Samverkan kring läkemedelsrester med kommuner, grannregioner, näringsliv och organisationer är central. Här måste regionerna ta ett större ansvar och vi har tidigare även motionerat även om detta.